Go to main content.

Warunki Użytkowania

Warunki użytkowania


 1. Omówienie

Poniższe warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami użytkowania”) stanowią wiążącą prawnie umowę pomiędzy Użytkownikiem a Alcon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa (zwaną „Alcon”). Niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie przez Użytkownika z dowolnych stron internetowych zarządzanych przez Alcon lub w imieniu Alcon i które zawierają odnośniki do niniejszych Warunków użytkowania (zwanych dalej „Witrynami”).

W zależności od tego, gdzie Użytkownik ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, niektóre z postanowień niniejszych Warunków użytkowania mogą nie mieć do zastosowania. Postanowienia niniejszych Warunków użytkowania mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy lokalnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przyjęcie niniejszych Warunków użytkowania

Korzystając z Witryn, Użytkownik wyraża zgodę na Warunki użytkowania i oświadcza, że jest uprawniony i posiada zdolność prawną do korzystania z Witryn zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania, wówczas powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryn. Alcon zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania lub zmieniania niniejszych Warunków użytkowania oraz każdorazowego umieszczania zaktualizowanych Warunków użytkowania na Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryn, po dokonaniu aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania, oznacza akceptację aktualizacji.

 1. Zakres użytkowania

Witryny oraz informacje ich dotyczące zawarte w niniejszym dokumencie przedstawia się wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Możliwe jest sporządzenie przez Użytkownika jednej elektronicznej lub papierowej kopii informacji zamieszczonych na dowolnej podstronie Witryn internetowych, pod warunkiem, że taka kopia jest użytkowana wyłącznie w niekomercyjnych celach osobistych oraz pod warunkiem, że każda taka kopia pozostaje pod ochroną wszelkich praw autorskich, praw wynikających ze znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej. Wszelkie inne sposoby powielania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów lub elementów Witryn bez uprzedniej pisemnej zgody Alcon są surowo zabronione. Systematyczne pobieranie danych lub innej zawartości z Witryn w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, kompilacji, baz danych lub katalogów bez uprzedniej pisemnej zgody Alcon jest surowo zabronione.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszystkie treści zawarte na Witrynach pozostają własnością, znajdują się pod kontrolą lub są licencjonowane na rzecz Alcon i pozostają pod ochroną wynikającą z praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, patentów i/ lub innych praw własności intelektualnej wynikających z odnośnych przepisów prawa. Z zastrzeżeniem pisemnej zgody Alcon, Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania, wynajmowania, dzierżawienia, pożyczania, sprzedawania, rozpowszechniania ani do tworzenia dzieł pochodnych na podstawie Witryn ani w całości, ani w części. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Użytkownikowi są zastrzeżone na rzecz Alcon.  Wnioski o zezwolenie na powielanie treści zawartych na Witrynach należy kierować na adres: Corporate Communications, Alcon Vision LLC, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA.

Użytkownik nie jest uprawniony do uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Witryn, ani do dowolnych innych systemów lub sieci podłączonych do Witryn, ani do dowolnego serwera Alcon, ani do dowolnych usług oferowanych na Witrynach, ani za pośrednictwem Witryn, z użyciem technik hakerskich, wydobywania haseł, ani z użyciem dowolnych innych nieuprawnionych środków.

Użytkownik nie jest uprawniony do sprawdzania, skanowania ani testowania skuteczności zabezpieczeń Witryn ani jakiejkolwiek sieci połączonej z Witrynami, ani do naruszania zabezpieczeń ani środków uwierzytelnionego dostępu zastosowanych na Witrynach ani w obrębie dowolnych sieci połączonych z Witrynami. Użytkownik nie jest uprawniony do przeprowadzania wyszukiwania wstecznego, śledzenia, ani podejmowania prób śledzenia dowolnych informacji dotyczących dowolnego innego użytkownika lub osoby odwiedzającej Witryny, ani dowolnego innego klienta Alcon, w tym dowolnego konta obsługiwanego przez Alcon i nienależącego do Użytkownika, do ich źródła, ani do wykorzystywania Witryn ani wszelkich usług lub informacji dostępnych lub oferowanych przez Witryny albo za pośrednictwem Witryn, w jakikolwiek sposób, jeśli celem takiego wykorzystania jest ujawnienie dowolnych informacji innych niż informacje dotyczące Użytkownika udostępniane przez Witryny.

 1. Ustanie dostępu

Alcon zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, według własnego uznania, do blokowania Użytkownikowi dostępu do wszystkich Witryn lub do ich części, z wcześniejszym lub bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza, że Alcon nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani dowolnej innej osoby trzeciej z tytułu uniemożliwienia dostępu do Witryn. Po ustaniu dostępu, wybrane postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które ze swej natury mają obowiązywać po ustaniu dostępu lub wygaśnięciu prawa do uzyskiwania dostępu, pozostają obowiązujące.

 1. Prywatność i poufność

Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) Alcon stanowi część niniejszych Warunków użytkowania i jest w niewłączona poprzez odniesienie. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji przez Witryny będzie się odbywać w sposób opisany w Polityce prywatności.

Użytkując Witryny, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne ani w pełni zabezpieczona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie komunikaty lub informacje wysyłane przez niego do Witryn mogą być odczytywane lub przechwytywane przez inne osoby, nawet w przypadku podania specjalnego zawiadomienia o tym, że dana transmisja jest szyfrowana.

Jeśli Użytkownik wysyła dowolne sugestie, wynalazki, modyfikacje, ulepszenia, koncepcje, pomysły lub inne informacje zwrotne (zwane dalej „informacjami zwrotnymi”) do Alcon, wówczas Alcon nie ma obowiązku ochrony lub zachowania poufności takich informacji.  Użytkownik udziela Alcon bezterminowej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, zbywalnej i podlegającej dalszemu przekazywaniu zgody na wykorzystywanie informacji zwrotnych i wszystkich prawa własności intelektualnej i innych prawa do korzystania, modyfikowania, rozwijania, tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o nie lub wykorzystywanie w inny sposób informacji zwrotnych we wszystkich formach, formatach w zakresach na całym świecie do jakichkolwiek celów, handlowych lub innych bez zawiadomienia, wynagrodzenia i/ lub dodatkowej zgody Użytkownika lub innej osoby lub podmiotu, zgodnie z Polityką prywatności Alcon. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie prawa do jakichkolwiek takich informacji zwrotnych, i że publikacja i wykorzystanie przez Alcon takich informacji zwrotnych nie narusza praw osób trzecich.

 1. Zakupy

Przez składanie zamówień na towary i/ lub usługi za pośrednictwem dowolnej Witryny, Użytkownik oświadcza, że zamówione produkty i/ lub usługi będą wykorzystywane tylko w sposób zgodny z prawem. Alcon zastrzega sobie prawo, z wcześniejszym zawiadomieniem lub bez, do: (i) ograniczania dostępnej ilości lub wycofywania dowolnego produktu lub usługi; (ii) nakładania ograniczeń na zasady i warunki honorowania dowolnego kuponu, kodu promocyjnego lub podobnych promocji; (iii) uniemożliwiania dowolnemu Użytkownikowi zawierania lub wykonywania jakichkolwiek lub wszystkich transakcji; oraz (iv) odmawiania udostępnienia dowolnemu Użytkownikowi dowolnego produktu lub usługi. Użytkownik zobowiązuje się dokonywać wszelkich opłat, którym Użytkownik może podlegać lub którymi może być obciążany za pośrednictwem Witryn, w wysokości obowiązującej w chwili ich poniesienia, w tym, bez ograniczeń, wszelkich kosztów wysyłki i obsługi.

Jeśli Użytkownik zachce zakupić dowolne produkty lub usługi udostępniane za pośrednictwem Witryn, wówczas może on zostać poproszony o dostarczenie określonych informacji w związku z takim zakupem, włącznie między innymi z informacjami o numerze karty kredytowej lub numerze rachunku płatniczego, adresie rozliczeniowym i informacjami o wysyłce. ROZPOCZYNAJĄC PROCEDURĘ ZAKUPU, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE UKOŃCZYŁ OSIEMNAŚCIE (18) LAT, ORAZ (II) ŻE MA PRAWO DO WYKORZYSTANIA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE SPOSOBU ZAPŁATY. Poprzez udzielenie takich informacji, Użytkownik zezwala na użycie takich informacji zgodnie z Polityką prywatności Alcon, w tym między innymi na przekazywanie takich informacji stronom trzecim w celu realizacji zamówienia i płatności.

 1. Informacje o produkcie

Alcon oferuje produkty do diagnozowania schorzeń, zapobiegania schorzeniom i leczenia schorzeń, zwłaszcza chorób oczu.  Produkty te podlegają stosownym regulacjom prawnym w każdym z krajów, w których Alcon prowadzi działalność. Witryny zawierają informacje na temat produktów, które mogą lub nie mogą być dostępne w danym kraju, mogą być dostępne pod różnymi nazwami handlowymi w różnych krajach, a tam gdzie ma to zastosowanie, mogą być wprowadzane do sprzedaży/użytku lub wycofywane ze sprzedaży/użytku przez właściwe organy administracji z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w różnych krajach. Żadnej z informacji zawartych na Witrynach nie należy rozumieć jako promowania lub zachęty do pozyskania dowolnego produktu lub do korzystania z dowolnego produktu w szczególny sposób, który nie byłby zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zapytania dotyczące dostępności i wykorzystania produktów opisanych na Witrynach powinny być kierowane do lokalnej spółki Alcon.    

 1. Zalecenia medyczne

ALCON JEST PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI MEDYCZNE. Żadna z informacji zawartych na Witrynach nie stanowi profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani wskazówki w zakresie danej choroby.

Szczegółowe zapytania dotyczące stanu zdrowia Użytkownika i odpowiedniego sposobu postępowania należy kierować do specjalistów w zakresie ochrony zdrowia. Nigdy nie należy lekceważyć zaleceń medycznych ani opóźniać ich uzyskania z powodu dowolnych informacji przeczytanych przez Użytkownika na Witrynach.

JEŚLI UŻYTKOWNIK UWAŻA, ŻE STAN JEGO ZDROWIA WYMAGA LECZENIA LUB ZAGRAŻA ŻYCIU, POWINIEN ON NATYCHMIASTOWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA.

 1. Rzetelność informacji

Chociaż Alcon dokłada wszelkich starań, aby zachować integralność i dokładność informacji na Witrynach, nie udziela się żadnych gwarancji co do ich dokładności, kompletności czy rzetelności. Witryny mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub inne błędy lub pominięcia. Ponadto, nieautoryzowane dodatki, usunięcia lub zmiany mogą być wprowadzane na Witryny przez osoby trzecie bez wiedzy Alcon. Jeśli Użytkownik uważa, że informacje znajdujące się na Witrynach są niedokładne lub nieautoryzowane, prosimy o poinformowanie o tym Alcon kontaktując się bezpośrednio.

Witryny mogą zawierać informacje, wiadomości i/ lub komunikaty prasowe na temat Alcon. Alcon nie ma żadnego obowiązku aktualizowania tego rodzaju materiałów informacyjnych, wiadomości lub komunikatów prasowych i wykorzystywanie informacji zawartych w takich materiałach odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

 1. Odnośniki do witryn osób trzecich

Witryny internetowe mogą zawierać odnośniki do witryn internetowych należących lub prowadzonych przez osoby trzecie („Powiązane witryny”). Powiązane witryny nie znajdują się pod kontrolą Alcon i Alcon nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zbieranie i wykorzystywanie informacji, przestrzeganie praw autorskich, legalność, przyzwoitość, ani jakikolwiek inny aspekt dowolnej Powiązanej witryny lub za treści wyświetlane na lub za pośrednictwem jakiejkolwiek Powiązanej witryny, w tym między innymi za wszelkie łącza zawarte na tych witrynach lub za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje tych witryn. Alcon zapewnia Użytkownikowi odnośniki do Powiązanych witryn tylko dla jego wygody, a udostępnienie odnośników do tychże witryn nie stanowi rekomendacji przez Alcon jakiejkolwiek podmiotu ani dowolnej treści, towaru ani usług promowanych lub oferowanych na tych witrynach. Alcon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z korzystania lub polegania na takich podmiotach, treściach, towarach lub usługach. Alcon ani nie ma kontroli, ani nie jest odpowiedzialna za interakcje Użytkownika z dowolnymi osobami trzecimi. Wszelkie transakcje uzgodnione między Użytkownikiem a takimi osobami trzecimi stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią i Alcon nie jest stroną takich transakcji lub umów. Użytkownik jest zdany na własną niezależną ocenę interakcji z takimi Powiązanymi witrynami.

 1. Odnośniki z witryn osób trzecich

Użytkownik może łączyć się z witrynami pod warunkiem, że czyni to w sposób uczciwy i legalny. Alcon zastrzega sobie prawo do wycofywania bez uprzedzenia zezwolenia na łączenie się Użytkownika z witrynami.

 1. Konto, hasło, poufność i bezpieczeństwo

Użytkownik może być zobowiązany do utworzenia konta i ustalenia hasła dostępu w celu uzyskania dostępu do określonych części Witryn.

Po utworzeniu konta Użytkownik zobowiązuje się do: (i) zapewnienia dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie; oraz do (ii) utrzymywania i niezwłocznego aktualizowania takich informacji, aby były one stale dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli Użytkownik przekazuje informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, lub Alcon ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, wówczas Alcon ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta, które utworzył Użytkownik w związku z korzystaniem z Witryn i uniemożliwić wszelkie obecne i/ lub przyszłe korzystanie z Witryn lub z ich dowolnej części.

Jeśli Użytkownik przekazuje Alcon lub jej dostawcom usług jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób w związku z użytkowaniem Witryn, Użytkownik oświadcza, że ma do tego upoważnienie oraz udziela Alcon upoważnienia na korzystanie z tych informacji zgodnie z Polityką prywatności Alcon.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu dostępu, użytkowania i wszelkich czynności dokonywanych za pośrednictwem swojego konta i hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Użytkownikowi nie wolno ujawniać informacji o jego koncie i haśle wobec żadnych innych osób. Użytkownikowi nie wolno pozostawiać komputera bez dozoru podczas zalogowania do dowolnej z Witryn internetowych. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Alcon o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa konta lub hasła takich jak kradzież, nieuprawnione użycie, usiłowanie wykorzystania lub nieuprawniona manipulacja. Użytkownik zgadza się na wychodzenie i wylogowywanie się z konta po zakończeniu każdej sesji. Konto i hasło nie mogą być przenoszone na inną osobę niż Użytkownik. Konta zamienne mogą być przyznawane przez Alcon według własnego uznania Alcon. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez Alcon lub przez dowolnego innego użytkownika lub gościa Witryn ze względu na używanie konta lub hasła Użytkownika przez osobę trzecią w wyniku niezachowania poufności informacji o koncie Użytkownika.

 1. Zakaz niezgodnego z prawem lub niedozwolonego użytkowania

Warunkiem korzystania z Witryn przez Użytkownika jest jego oświadczenie, że nie będzie on używać Witryn do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazanych na mocy niniejszych Warunków użytkowania. Szczególnie Użytkownik oświadcza, że nie będzie: (i) korzystać z Witryn w jakikolwiek sposób mogący uszkodzić, wyłączyć z użytkowanie, przeciążyć lub niekorzystnie wpłynąć na Witryny lub na dowolnego użytkownika Witryn lub uniemożliwić korzystanie z Witryn innym osobom lub zakłócać lub przyczyniać się do uszkodzenia dowolnych witryn lub systemów osób trzecich; (ii) używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub procedur, w tym między innymi wszelkich wirusów, koni trojańskich lub innych narzędzi przeznaczonych do wywoływania uszkodzeń lub zakłóceń prawidłowego funkcjonowania Witryn lub do przechwytywania lub przejmowania jakikolwiek systemów, danych lub informacji osobistych z Witryn; (iii) dostarczać, przesyłać lub przekazywać jakichkolwiek informacji, komunikatów lub treści dowolnego typu, które (a) naruszają lub przekraczają dowolne prawa dowolnych osób, (b) są fałszywe, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub zakładające oszustwo, lub (c) naruszają dowolne obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyczne; (iv) usuwać jakichkolwiek znaków towarowych lub informacji o prawach autorskich zawartych na Witrynach internetowych ani ich zawartości; (v) używać ręcznych lub automatycznych narzędzi do śledzenia, wydobywania, pozyskiwania, skanowania lub kopiowania Witryn i/ lub ich zawartości; (vi) deasemblować, dekompilować ani dokonywać inżynierii wstecznej Witryn internetowych ani ich treści; ani (vii) dokonywać prób włamania, złamania ani obejścia jakichkolwiek technologii szyfrowania lub środków bezpieczeństwa stosowanych w ramach Witryn internetowych lub systemów Alcon lub jakichkolwiek osób trzecich, ani uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do takich systemów.

 1. Szczególne przepisy mające zastosowanie do użytkowników spoza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Jeśli Użytkownik znajduje się w kraju objętym embargiem nałożonym przez Stany Zjednoczone, lub znajduje się na liście Specjalnie oznaczonych osób Departamentu Skarbu USA, wówczas nie może on przeprowadzać transakcji za pośrednictwem Witryn.

 1. Roszczenia o naruszenie praw autorskich

Ewentualne roszczenia związane z tym, że treści znajdujące się na Witrynach internetowych naruszają prawa osób trzecich należy kierować do: General Counsel, Alcon Vision LLC, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA. Alcon dokłada wszelkich starań w celu niezwłocznego usuwania wszelkich treści, które naruszają prawa autorskie dowolnej osoby w świetle obowiązujących przepisów prawa, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia przekazanego w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa.

 1. Prawo do zabezpieczenia w drodze orzeczenia sądowego

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków użytkowania może spowodować po stronie Alcon nieodwracalne szkody, które nie będą mogły być naprawione, nawet w przypadku uzyskania odszkodowania. W związku z tym, oprócz innych praw i środków zaradczych dostępnych zgodnie z prawem, Alcon ma prawo do natychmiastowego dochodzenia zabezpieczenia w drodze orzeczenia sądowego.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

NINIEJSZE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE BEZ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI ANI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. ALCON NIE UDZIELA GWARANCJI ANI NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ, ANI WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, ŻE TREŚCI ZAWARTE LUB WYMIENIONE NA WITRYNACH STANOWIĄ INFORMACJE DOKŁADNE, SPRAWDZONE I POPRAWNE; ŻE WITRYNY INTERNETOWE BĘDĄ DOSTĘPNE W OKREŚLONYM CZASIE I W OKREŚLONYCH LOKALIZACJACH; ŻE WSZELKIE USTERKI I BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; LUB ŻE ZAWARTOŚĆ WITRYN JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ UZYSKIWAĆ DOSTĘP I KORZYSTAĆ Z WITRYN, WSZELKICH POWIĄZANYCH WITRYN I Z ICH ZAWARTOŚCI NA WŁASNE RYZYKO.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

ANI ALCON ANI ŻADNA OSOBA TRZECIA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB UDOSTĘPNIANIE WITRYN INTERNETOWYCH LUB ICH ZAWARTOŚCI LUB DOWOLNEJ POWIĄZANEJ WITRYNY, NIE PONOSI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH LUB NASTĘPCZYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UZYSKIWANIA DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYN LUB POWIĄZANYCH WITRYN LUB Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W ICH TREŚCI. ALCON ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ZAWARTOŚCI WITRYN INTERNETOWYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB (W TYM DO USUWANIA ODNOŚNIKÓW DO DOWOLNYCH POWIĄZANYCH WITRYN), W KAŻDYM CZASIE, Z DOWOLNEGO POWODU, BEZ UPRZEDNIEGO ZAWIADOMIENIA I NIE ODPOWIADA W ŻADEN SPOSÓB ZA EWENTUALNE KONSEKWENCJE TAKICH ZMIAN. PONADTO ALCON DOKONUJE WYRAŹNEGO ZRZECZENIA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJACEJ Z POWIĄZANYCH WITRYN LUB ZWIĄZANEJ Z POWIĄZANYMI WITRYNAMI. OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB PRZYSŁUGUJE NA INNEJ PODSTAWIE, NAWET JEŚLI ALCON MIAŁA WIEDZĘ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Z UWAGI NA TO, ŻE PRZEPISY NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ALCON W TAKICH OBSZARACH JURYSDYKCYJNYCH BĘDZIE OGRANICZONA W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA I KAŻDE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA LUB DZIAŁANIA ALCON NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA JEŚLI JEST ZABRONIONE W OBSZARZE JURYSDYKCYJNYM UŻYTKOWNIKA.

ALCON NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB INNE WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NAWET JEŚLI ALCON MIAŁA WIEDZĘ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ALCON WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW,W PRZYPADKU, GDYBY KTÓREKOLWIEK Z OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH OKAZAŁO SIĘ NIEPRAWIDŁOWE LUB NIEWYKONALNE, WÓWCZAS ODPOWIEDZIALNOŚĆ ALCON BĘDZIE OGRANICZONA W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA.

 1. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić Alcon i jej dyrektorów, kierowników, agentów i pracowników z tytułu wszelkich zobowiązań, roszczeń i wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, wynikających z przekazanych, publikowanych lub przesłanych poprzez Witryny informacji zwrotnych, z korzystania przez Użytkownika z Witryn, z naruszenia przez Użytkownika Warunków użytkowania lub naruszenia przez niego jakichkolwiek praw innej strony lub innego podmiotu.

 1. Prawo właściwe i właściwość sądów

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i jest interpretowana zgodnie z tym prawem. Użytkownik i Alcon wyraźnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów polskich, w zakresie wszystkich sporów wynikających z korzystania z Witryn lub związanych z korzystaniem z Witryn i zrzekają się wszelkich zastrzeżeń w zakresie odnośnej jurysdykcji lub właściwości sądów.

 1. Rozdzielność i całość umowy

O ile nie określono inaczej, niniejsze Warunki użytkowania (wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszych Warunkach) stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Alcon i regulują korzystanie z Witryn, zastępując wszelkie wcześniejsze lub obecne porozumienia i propozycje (zarówno ustne, pisemne jak i elektroniczne) zawarte pomiędzy Użytkownikiem i Alcon. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków uznana zostanie za nieważną lub niewykonalną, wówczas odnośna część zostaje wyeliminowana lub ograniczona do niezbędnego minimum i zastąpiona ważnym postanowieniem, które najlepiej wyraża intencję niniejszych Warunków użytkowania w taki sposób, żeby niniejsze Warunki użytkowania pozostawały w pełnej mocy prawnej.

 1. Brak możliwości zrzeczenia się praw

Brak wyegzekwowania przez Alcon postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub reakcji na naruszenie ich przez Użytkownika lub inne osoby nie stanowi w żaden sposób zrzeczenia się praw Alcon do późniejszego egzekwowania wszelkich zasad i przepisów niniejszych Warunków lub do podejmowania działań w odniesieniu do podobnych naruszeń.

 1. Postanowienia różne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadna spółka kapitałowa, spółka osobowa, stosunek zatrudnienia lub stosunek agencyjny nie zostają utworzone pomiędzy Użytkownikiem a Alcon w wyniku zastosowania niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryn. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi odstępstwa od praw Alcon do przestrzegania wynikających z przepisów prawa wymagań związanych z korzystaniem z Witryn lub z informacji udostępnianych lub zebranych przez Alcon w odniesieniu do takiego użytkowania.