Go to main content.

Odpowiedzialne praktyki biznesowe

Employees working in lab

Wiemy, że nasza praca wywiera realny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi. Równie ważne jak to co robimy, jest więc to, w jaki sposób pracujemy. Wiemy, że nasz sukces zależy od tego, jak zachowujemy się zarówno jako pracodawca, uczestnik rynku, jak i członek lokalnej społeczności. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o zasady etyki oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i branżowymi.

 

Kodeks Postępowania w Biznesie

Nasz Kodeks Postępowania w Biznesie („Kodeks”) stanowi fundament, na którym opiera się szeroki program wspierania dobrych praktyk biznesowych w naszej firmie. Kodeks definiuje zasady, którymi powinniśmy się kierować w codziennej pracy. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy i członkowie Zarządu będą postępować zgodnie z wytycznymi naszego Kodeksu.


Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów, przekazywania informacji medycznych i zapewnienia jakości.
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub korzystając z informacji kontaktowych dostępnych tutaj.


Polityka Systemu Zarządzania Środowiskiem

W ramach wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001 – który został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną – stosowany na całym świecie przez różne organizacje), a więc całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, rozłożenie odpowiedzialności oraz środki potrzebne do opracowywania, wdrażania i prowadzenia zarządzania w sposób uwzględniający problemy środowiska. Polityka Systemu Zarządzania Środowiskiem została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację niniejszej Polityki.


Strategia podatkowa Alcon Polska Sp. z o.o.

Infolinia w sprawach etyki

Alcon zachęca swoich pracowników i oczekuje od nich, by w przypadku wątpliwości związanych ze zgodnością z etyką działań swoich lub innych pracowników, kontaktowali się bezpośrednio ze swoimi przełożonymi, działem personalnym, działem prawnym i etyki biznesu lub ze specjalnie w tym celu utworzoną infolinią.
Infolinia ta jest prowadzona w niezależny sposób, obsługiwana w wielu językach i dostępna 24 h/dobę każdego dnia tygodnia. Więcej informacji na jej temat dostępnych jest na stronie Alcon.Ethicspoint.com
 

Zasady zwrotu produktów Alcon

Produkty Chirurgiczne

Produkty Vision CareInformacja dla Aptek Ogólnodostępnych (odbiorców niehurtowych) dotycząca warunków sprzedaży produktów leczniczych znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Alcon Polska Sp. z o.o.

Alcon Polska ma obowiązek sprzedaży produktów leczniczych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lub detalicznego oraz innym uprawnionym zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne. Przed pierwszą realizacją zamówienia na produkt leczniczy każdy nowy odbiorca musi zostać skwalifikowany. Pozytywna decyzja stanowi podstawę do rozpoczęcia sprzedaży danemu odbiorcy produktów leczniczych.
Na adres mailowy: [email protected] wraz z pierwszym zamówieniem odbiorca jest zobowiązany przesłać poniższą dokumentację niezbędną do kwalifikacji odbiorcy:
  • Zezwolenie (GIF, WIF lub rejestr prowadzony przez wojewodę)
  • Dokumentację rejestracyjną działalności (np. KRS)
  • Wypełniony arkusz kwalifikacji odbiorcy niehurtowego produktów leczniczych
Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego Ogólnych Warunków Sprzedaży Produktów Leczniczych („OWS”) wraz z załącznikami. Akceptacja dotyczy również przyszłych realizowanych zamówień. Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Leczniczych pozostają wiążące bez szczególnego zawiadomienia nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nimi niezgodne.


Informacje dla dostawców